公告:学习声是一个免费的学习资料网站,为大家推荐各种电子书籍,资料,范文,PPT课件等,敬请关注

点击这里在线咨询客服
  • 文章总数:15709
  • 电子书籍:977
  • 作文:21
  • ppt课件:60

 1.古诗300首大全拼音版

01 咏鹅 骆宾王

é      é     é

鹅 , 鹅 , 鹅 ,

qū xiàng xiàng tiān gē

曲  项    向    天  歌 。

bái máo fú lǜ shuǐ

白  毛  浮 绿  水 ,

hōng zhǎng bō qīng bō

红    掌    拨 清 波 。

02 敕勒歌 北朝民歌

chì lè chuān yīn shān xià

敕  勒 川 , 阴   山  下 。

tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě

天   似  穹   庐 , 笼   盖 四 野 。

tiān cāng cāng yě máng máng

天    苍   苍 ,野 茫 茫 ,

fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng

风     吹  草 低   见 牛   羊 。

03 春晓 孟浩然

chūn mián bù jué xiǎo

春    眠  不  觉  晓 ,

chù chù wén tí niǎo

处   处 闻  啼  鸟 。

yè lái fēng yǔ shēng

夜  来 风    雨 声 ,

huā luò zhī duō shǎo

花   落  知  多 少 。

04 回乡偶书 贺知章

shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí

少 小 离 家 老 大 回 ,

xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi

乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。

ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí

儿 童 相 见 不 相 识 ,

xiào wèn kè cóng hé chù lái

笑 问 客 从 何 处 来 。

05 静夜思 李白

chuáng qián míng yuè guāng

床 前 明 月 光 ,

yí shì dì shàng shuāng

疑 是 地 上 霜 。

jǔ tóu wàng míng yuè

举 头 望 明 月 ,

dī tóu sī gù xiāng

低 头 思 故 乡 。2.各年级古诗词
一年级上:
《静夜思》 
李白 
床前明月光,疑是地上霜。
举头望明月,低头思故乡。
一年级下:
《春晓》、《村居》、《所见》、《小池》。

春 晓 
孟浩然
春眠不觉晓,处处闻啼鸟。
夜来风雨声,花落知多少。

村 居 
高鼎
草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。
儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。
所 见 
袁枚
牧童骑黄牛,歌声振林樾。
意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

小池 .     , ,  
杨万里
泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。
小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

 

二年级上:
《赠刘景文》、      《山行》、     《回乡偶书》、   《赠汪伦》。 
苏轼                  杜牧              贺知章          李白 
荷尽已无擎雨盖, 远上寒山石径斜, 少小离家老大回, 李白乘舟将欲行,
菊残犹有傲霜枝。 白云生处有人家。 乡音无改鬓毛催。 忽闻岸上踏歌声。
一年好景君须记, 停车坐爱枫林晚, 儿童相见不相识, 桃花潭水深千尺,
最是橙黄橘绿时。 霜叶红于二月花。 笑问客从何处来。 不及汪伦送我情。

二年级下:
《草》、    《宿新市徐公店》、 《望庐山瀑布》、   《绝句》
白居易             杨万里          李白             杜甫 
离离原上草, 篱落疏疏一径深, 日照香炉生紫烟, 两个黄鹂鸣翠柳,
一岁一枯荣。 树头花落未成阴。 遥看瀑布挂前川。 一行白鹭上青天。
野火烧不尽, 儿童急走追黄蝶, 飞流直下三千尺, 窗含西岭千秋雪,
春风吹又生。 飞入菜花无处寻。 疑是银河落九天。 门泊东吴万里船。

三年级上:
《夜书所见》、《九月九日忆山东兄弟》、《望天门山》、《饮湖上初晴后雨》。
叶绍翁               王维            李白               苏轼 
萧萧梧叶送寒声, 独在异乡为异客, 天门中断楚江开, 水光潋滟晴方好,
江上秋风动客情。 每逢佳节倍思亲。 碧水东流至此回。 山色空蒙雨亦奇。
知有儿童挑促织, 遥知兄弟登高处, 两岸青山相对出, 欲把西湖比西子,
夜深篱落一灯明。 遍插茱萸少一人。 孤帆一片日边来。 浓妆淡抹总相宜。

三年级下:
《咏柳》          《春日》         《乞巧》         《嫦娥》。
贺知章              朱熹             林杰             李商隐 
碧玉妆成一树高, 胜日寻芳泗水滨, 七夕今宵看碧霄, 云母屏风烛影深,
万条垂下绿丝绦。 无边光景一时新。 牵牛织女渡河桥。 长河渐落晓星沉。
不知细叶谁裁出, 等闲识得东风面, 家家乞巧望秋月, 嫦娥应悔偷灵药,
二月春风似剪刀。 万紫千红总是春。 穿尽红丝几万条。 碧海青天夜夜心。

四年级上:
《题西林壁》     《游山西村》  《送孟浩然之广陵》《送元二使安西》。 
苏轼                 陆游             李白                王维 
横看成岭侧成峰, 莫笑农家腊酒浑, 故人西辞黄鹤楼, 渭城朝雨浥轻尘,
远近高低各不同。 丰年留客足鸡豚。 烟花三月下扬州。 客舍青青柳色新。
不识庐山真面目, 山重水复疑无路, 孤帆远影碧空尽, 劝君更尽一杯酒,
只缘身在此山中。 柳暗花明又一村。 唯见长江天际流。 西出阳关无故人。

四年级下:
《独坐敬亭山》、《望洞庭》、《忆江南》、《乡村四月》、《四时田园杂兴》、《渔歌子》。

《独坐敬亭山》 《 望洞庭》  《忆江南》 
李白             刘禹锡       白居易 
众鸟高飞尽, 湖光秋月两相和, 江南好, 
孤云独去闲。 潭面无风镜未磨。 风景旧曾谙。
相看两不厌, 遥望洞庭山水翠, 日出江花红胜火, 
只有敬亭山。 白银盘里一青螺。 春来江水绿如蓝。能不忆江南?

《乡村四月》 《 四时田园杂兴》 《渔歌子 》 
翁卷 范成大 张志和 
绿遍山原白满川, 昼出耘田夜绩麻, 西塞山前白鹭飞, 
子规声里雨如烟。 村庄儿女各当家。 桃花流水鳜鱼肥。
乡村四月闲人少, 童孙未解供耕织, 青箬笠,绿蓑衣,
才了蚕桑又插田。 也傍桑阴学种瓜。 斜风细雨不须归。

五年级上:
《泊船瓜洲》、《秋思》、《长相思》、《七律.长征》。

《泊船瓜洲》
王安石 
京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。
春风又绿江南岸,明月何时照我还?

《秋思 》
张籍 
洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。
复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

《长相思》 
纳兰性德 
山一程,水一程,
身向榆关那畔行,
夜深千帐灯。
风一更,雪一更,
聒碎乡心梦不成,
故园无此声。

《七律.长征》 
毛泽东 
红军不怕远征难,万水千山只等闲。 
五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。
金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。 
更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

五年级下:
《牧童》、《舟过安仁》、《清平乐.村居》。
 
《牧童》 《舟过安仁 》 
吕岩 杨万里 
草铺横野六七里, 一叶渔舟两小童,
笛弄晚风三四声。收蒿停棹坐船中。
归来饭饱黄昏后, 莫欺老眼犹明在,
不脱蓑衣卧月明。和雾和烟数得渠。

《清平乐.村居 》
辛弃疾 
茅檐低小,溪上青青草。
醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪。 
大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼,
最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬。

六年级上:
《诗经.采薇》、《春夜喜雨》、《西江月.夜行黄沙道中》、《天净沙.秋》。
《诗经.采薇》(节选) 
昔我往矣,杨柳依依。
今我来思,雨雪霏霏。
《春夜喜雨》 
杜甫 
好雨知时节,当春乃发生。
随风潜入夜,润物细无声。 
夜径云俱黑,江船火独明。
晓看红湿处,花重锦官城。

《西江月.夜行黄沙道中》 
辛弃疾 
明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。
稻花香里说丰年,听取蛙声一片。


3.古诗拼音版80首
咏柳 贺知章
bì yù zhuāng chéng yī shù gāo
碧 玉 妆 成 一 树 高 ,
wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo
万 条 垂 下 绿 丝 绦 。
bù zhī xì yè shuí cái chū
不 知 细 叶 谁 裁 出 ,
èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo
二 月 春 风 似 剪 刀 。

需要下载请移步《80首带拼音的古诗》


4.《唐诗300首》
《唐诗300首》介绍:《唐诗三百首》是一部流传很广的唐诗选集。
唐朝(618年—907年)二百九十年间,是中国诗歌发展的黄金时代,云蒸霞蔚,名家辈出,唐诗数量多达五万首。

孙琴安《唐诗选本六百种提要·自序》指出,“唐诗选本经大量散佚,至今尚存三百余种。当中最流行而家传户晓的,要算《唐诗三百首》。”

《唐诗三百首》选诗范围相当广泛,收录了77家诗,共311首,在数量以杜甫诗数多,有38首、王维诗29首、李白诗27首、李商隐诗22首。是仿《诗经》三百篇(共311篇)之作,从前是家弦户诵的儿童诗教启蒙书,所以比较浅显,读者容易接受,俗话说:“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。”

(原序作:“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟。”)是中小学生接触中国古典诗歌最好的入门书籍。

推荐诗歌作者简介:
孟浩然(689—740),名浩,字浩然,号孟山人,襄州襄阳(现湖北襄阳)人,世称孟襄阳。因他未曾入仕,又称之为孟山人,是唐代著名的山水田园派诗人。

孟浩然生当盛唐,早年有志用世,在仕途困顿、痛苦失望后,尚能自重,不媚俗世,修道归隐终身。曾隐居鹿门山。

40岁时,游长安,应进士举不第。曾在太学赋诗,名动公卿,一座倾服,为之搁笔。

开元二十五年(737)张九龄招致幕府,后隐居。孟诗绝大部分为五言短篇,多写山水田园和隐居的逸兴以及羁旅行役的心情。

其中虽不无愤世嫉俗之词,而更多属于诗人的自我表现。李白(701年-762年) ,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。


其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。 李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将进酒》、《梁甫吟》、《早发白帝城》等多首。

贺知章(约659年— 约744年),字季真,晚年自号四明狂客,越州永兴(今浙江杭州萧山区)人。唐代著名诗人、书法家。

少时就以诗文知名。武则天证圣元年(695年)中乙未科状元,授予国子四门博士,迁太常博士。

后历任礼部侍郎、秘书监、太子宾客等职。骆宾王(约638—684),字观光,汉族,婺州义乌(今浙江义乌)人,唐代诗人,与王勃、杨炯、卢照邻合称“初唐四杰”。

又与富嘉谟并称“富骆”。他辞采华胆,格律谨严。

长篇如《帝京篇》,五七言参差转换,讽时与自伤兼而有之;小诗如《于易水送人》,二十字中,悲凉慷慨,余情不绝。北朝民歌是指南北朝时期北方文人所创作的作品,其内容丰富,语言质朴,风格粗犷豪迈,主要收录在《乐府诗集》中,今存60多首。

其代表作《木兰诗》等还入选了人教版教材,成为了脍炙人口的名篇。

5.小学生必备古诗词70首(拼音版)
语文课程标准规定小学生必背古诗70首(按实验稿语文课程标准规定之目录顺序排列)
1、江南汉乐府
江南可采莲,莲叶何田田。
鱼戏莲叶间。
鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。
鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。
2、敕(chì)勒(lè)歌
北朝民歌
敕勒川,阴山下,天似穹(qióng)庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。
3、咏鹅(唐)
骆宾王
鹅 ,鹅,鹅,曲项向天歌。

白毛浮绿水,红掌拨清波
4、风
(唐)李峤(qiáo)
解落三秋叶,能开二月花。
过江千尺浪,入竹万竿斜。

5、咏柳
(唐)贺知章 
碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦(tāo)。
不知细叶谁裁(cái)出,二月春风似剪刀。

6、凉州词
(唐)王之焕
黄河远上白云间,一片孤城万仞(rèn)山。
羌(qiāng)笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

7、登鹳(guàn)雀楼
(唐)王之焕(huàn)
白日依山尽,黄河入海流。
欲穷千里目,更上一层楼。

8、春晓
(唐)孟浩(hào)然
春眠不觉晓,处处闻啼鸟。
夜来风雨声,花落知多少?
9、凉州词
(唐)王翰(hàn)
葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。
醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?
10、出塞(sài)
(唐)王昌龄
秦时明月汉时关,万里长征人未还(huán)。
但使龙城飞将在,不教(jiào)胡马度阴山!
11、芙(fú)蓉楼送辛渐
(唐)王昌龄
寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。
洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。
12、鹿柴(zhài)
(唐)王维
空山不见人,但闻人语响。
返景入深林,复照青苔上。
13、送元二使安西
(唐)王维 
渭(wèi)城朝雨浥(yì)轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。
14、九月九日忆山东兄弟
(唐)王维 
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱(zhū)萸(yú)少一人。
15、静夜思
(唐)李白 
床前明月光,疑是地上霜。
举头望明月,低头思故乡。
16、古朗月行(节录)
(唐)李白
小时不识月,呼作白玉盘。
又疑瑶台镜,飞在青云端。
17、望庐山瀑布
(唐)李白 
日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川,
飞流直下三千尺。疑是银河落九天。
18、赠汪伦
(唐)李白
李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。
桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。
19、黄鹤楼送孟浩然之广陵
(唐)李白 
故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。
孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。
20、早发白帝城
(唐)李白 
朝(zhāo)辞白帝彩云间,千里江陵一日还(huán)。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重(chóng)山。
21、望天门山
(唐)李白 
天门中断楚江开,碧水东流至此回。
两岸青山相对出,孤帆一片日边来。
22、别董大
(唐)高适(shì) 
千里黄云白日曛(xūn),水风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君?
23、绝句
(唐)杜甫
两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。
窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

24、春夜喜雨
(唐)杜甫 
好雨知时节,当春乃nǎi发生。
随风潜入夜,润物细无声。
野径云俱黑,江船火独明。
晓看红湿处,花重zhòng锦官城。

25、绝句 
(唐)杜甫
迟日江山丽,春风花草香。
泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

26、江畔(pàn)独步寻花
(唐)杜甫
黄师塔前江水东,春光懒困倚(yǐ)微风。
桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?

27、枫桥夜泊
(唐)张继 
月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。
姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

28、游子吟(yín)
(唐)孟郊 
慈母手中线,游子身上衣。
临行密密缝,意恐迟迟归。
谁言寸草心,报得三春晖。

29、江雪
(唐)柳宗元
千山鸟飞绝,万径人踪灭。
孤舟蓑(suō)笠(lì)翁,独钓寒江雪。

30、渔歌子
(唐)张志和
西塞山前白鹭(lù)飞,桃花流水鳜(guì)鱼肥。
青箬(ruò)笠(lì),绿蓑(suō)衣,斜风细雨不须归。

31、塞下曲
(唐)卢纶
月黑雁飞高,单(chán)于夜遁(dùn)逃。
欲将轻骑(jì)逐(zhú),大雪满弓刀。

32、望洞庭
(唐)刘禹(yǔ)锡(xí)
湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。
遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

33、浪淘沙
(唐)刘禹锡
九曲黄河万里沙,浪淘风簸(bǒ)自天涯。
如今直上银河去,同到牵牛织女家。

34、赋(fù)得古原草送别
(唐)白居易 
离离原上草,一岁一枯荣。
野火烧不尽,春风吹又生。
远芳侵古道,晴翠接荒城。 
又送王孙去,萋萋满别情。

35、池上
(唐)白居易
小娃撑小艇,偷采白莲回。
不解藏踪迹,浮萍一道开。

36、忆江南
(唐)白居易
江南好,风景旧曾谙(ān)。
日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。
能不忆江南?

37、小儿垂钓
(唐)胡令能 
蓬头稚(zhì)子学垂纶(lún),侧坐莓(méi)苔(tāi)草映身。
路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

38、悯(mǐn)农
(唐)李绅(shēn) 
锄禾日当午,汗滴禾下土。 
谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

39、悯农
(唐)李绅 
春种一粒粟(sù),秋收万颗子。
四海无闲田, 农夫犹饿死。

40、寻隐者不遇
(唐)贾岛
松下问童子,言师采药去。
只在此山中,云深不知处。

41、山行
(唐)杜牧 
远上寒山石径斜,白云深处有人家。
停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

42、清明
(唐)杜牧(mù) 
清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。
借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

43、江南春
(唐)杜牧 
千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。
南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中

TAGS标签: 古诗词
转载请注明出处!本文地址: http://www.xuexi33.com/zxyd/w16252.html